praca

Cześć ich pamięci... cz.4/3 - Stare Miasto

2014Proces likwidacji cmentarza na Bastionie "Król" rozpoczął się jeszcze w roku 2003. W kwietniu 2003 roku mgr inż. Arch. Czesław Złotnik oraz mgr inż. Adam Ślósarek wykonało dokumentację na zlecenie Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Opracowanie dotyczyło „stanu technicznego substancji zabytkowej Bastionu Król”. W wyniku ekspertyzy zalecano: "Konieczne jest usunięcie przyczyn wpływających na postępującą destrukcję istniejącej substancji zabytkowej. W tej sytuacji konieczne jest podjęcie następujących działań: Opracowanie programu prac konserwacyjnych Opracowanie projektu zagospodarowania korony bastionu. Podstawą zagospodarowania bastionu jest jego odwodnienie. W trakcie wykonywania odwodnienia nastąpi etap, w którym będzie konieczna przynajmniej czasowa ekshumacja pochówków i rozbiórka pomnika. Z uwagi na konieczność wymiany nawierzchni bastionu należy rozważyć możliwość przeniesienia istniejącego Cmentarza Wojennego w inne miejsce". Los cmentarza został tym samym przesądzony.

ex

W roku 2004 Biuro Projektowo-Inżynierskie Sp.z o.o. „Redan” stworzyło dokument pt. "Twierdza Kostrzyn 2015. Trans graniczne studium rewitalizacji Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą". Zgodnie z jej założeniami w pierwszych etapach miał być rewaloryzowany Bastion "Król" do stanu z roku 1921, czyli bez cmentarza na tarasie. Na przedstawioną koncepcję wpływ miała zapewne wspomniana powyżej dokumentacja. W związku z powyższym Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą przystąpił do rozmów z przedstawicielami Ambasady Federacji Rosyjskiej, których celem było opracowanie wspólnej koncepcji losów opisywanego cmentarza wojennego. Na spotkaniu 6 grudnia 2006 roku wskazano proponowaną lokalizację kwater żołnierskich na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Wyjaśniono także zamiar władz miasta do przywrócenia dawnego wyglądu twierdzy. Wskazywano przy tym możliwość katastrofy budowlanej a co za tym idzie trwałego zniszczenia obecnego miejsca pochówków. Propozycja została więc przez stronę rosyjską przyjęta i rozpoczęto finalizację przedsięwzięcia. W grudniu 2008 roku ze środków pochodzących z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przygotowano teren pod przyszłą kwaterę Żołnierzy Radzieckich na Cmentarzu Komunalnym w Kostrzynie nad Odrą. Miała mieć ona powierzchnię 1960 m2. Równolegle zajmowano się projektowaniem tej kwatery. Ostateczną wersję ujęto w "Projekcie Zagospodarowania Terenu" przygotowanym przez Pracownię Projektową "ETA" Alina Elwira Tarkowska. Zakładał on zachowanie planu istniejącego cmentarza z tą jednak różnicą, że zamiast obelisku miała być gwiazda z żywopłotu, brak miał być urny i charakterystycznej armaty.

 

 

5 listopada 2008 została wydana decyzja o "przeprowadzeniu prac w zakresie: demontażu pomnika – obelisku z pozostawieniem części cokołowej; zdemontowanie elementów metalowych pomnika tj. litery, gwizdy, godła, urny oraz armaty i zdeponowaniu ich w Muzeum Twierdzy Kostrzyn". Wykonawcą robót była firma P.H.U. OLMAR s.c. z Deszczna. Rozbiórka pomnika żołnierzy sowieckich rozpoczęła się na początku listopada 2008 roku i finansowana była ze środków Wojewody Gorzowskiego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wkładem własnym Miasta Kostrzyn nad Odrą w wysokości 30%. Całkowity koszt prac zamknął się w kwocie 66.150 zł. Obelisk został wywieziony jako gróz, pozostał po nim jedynie cokół. Zgodnie z ustaleniami metalowe elementy pomnika trafiły do kostrzyńskiego Muzeum. W tych okolicznościach dzieło rąk Lwa Efimowicza Kerbela przestało istnieć 23 grudnia 2008 roku. Wypada nadmienić, że podczas prac rozbiórkowych wykluczono, aby jakiekolwiek szczątki znajdowały się w urnie, która stała przed obeliskiem. Warto także dodać, że armata dywizyjna ZiS-3 została także przekazana do Muzeum Twierdzy Kostrzyn dzięki staraniom Dyrektora Sławomira Górki.

 

 

Równolegle do prac przygotowawczych terenu pod przyszłą kwaterę, Urząd Miasta w Kostrzynie nad Odrą wystąpił z wnioskiem o ekshumację cmentarza ze Starego Miasta. Decyzja taka został wydana 16 czerwca 2008 roku i ustalała co następuje: "zezwalam na przeprowadzenie ekshumacji szczątków zwłok żołnierzy Armii Radzieckiej z okresu II Wojny Światowej pochowanych na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej usytuowanym na Bastionie „Król” przy ul. Granicznej w Kostrzynie nad Odrą w terminie do dnia 31 grudnia 2009 roku". Określone zostały także szczegółowe warunki ekshumacji. Na mocy tej decyzji dnia 20 października 2009 roku o godzinie 9:00 rozpoczęto całą inwestycję. Trwała ona do dnia 22 października i zakończyła się sensacją. Już podczas pierwszych prób odkryto, że około na głębokości 30 cm jest betonowa powierzchnia, która umiejscowiona była pod kwaterami. Po sprowadzeniu ciężkiego sprzętu udało się ją skruszyć ale pod nią był gruz. Jedyne zwłoki znaleziono pomiędzy mogiłami 37 i 38. Ostatecznie ekshumowano je do Gorzowa Wlkp. (Cmentarz Wojenny przy ul. Walczaka, mogiła nr 243). Ale jak stwierdza firma dokonująca ekshumacji "nie można wykluczyć, że na obszarze cmentarza (poza rejonem nagrobków, pod zielenią lub chodnikami) znajdują się przypadkowe pochówki mające związek z działaniami wojennymi. Nie mają one jednak nic wspólnego z założeniem cmentarnym mauzoleum". Stwierdzono także, że w wyniku kwerendy źródłowej ustalono, że tylko trzech żołnierzy pochowanych było pierwotnie w Kostrzynie (z 24, których udało się zweryfikować). Została także sporządzona lista imienna Miejsce na pochówki żołnierskie na Cmentarzu Komunalnym w  Kostrzynie nad Odrą zostały przeznaczone pod pochówki cywilne…

plan1969

Niniejsza tabela jest prawdopodobnie pełnym zestawieniem listy poległych żołnierzy w oparciu o dostępne materiały źródłowe wymienione poniżej. W niniejszym opisie różnic pomiędzy nimi zachowano użyto zaproponowane nazwy-klucze. Numeracja nie zgadza się z tą z dokumentów źródłowych ze względu na liczne błędy. Od numeru 150 w „Księdze pochowanych” pomylona została numeracja: autor spisu zauważył ten fakt około numeru 255 nanosząc korektę ołówkiem, ale jednoczenie kontynuując błędne numerowanie. Nie wniósł także poprawek do wcześniejszych numerów, choćby wspominanym ołówkiem. Pozycja 1 jest w księdze i spisie, ale nie ma jej na mapie co z kolei powoduje błędy w numeracji i zgodności z pozostałą dokumentacją. Pozycja 1 (mogiła 1a) jak i 52 (mogiła 50a) oraz 266-268 zostały dopisane do listy cmentarnej prawdopodobnie po roku 1969, nie ma ich bowiem na spisie i na mapie. Pozycje 150-151 zostały pominięte na spisie, choć były zarówno w księdze jak i mapie. Pozycje 256-265 nie zostały naniesione na spisie jako tablica XXIV, prawdopodobnie w wyniku przeoczenia. Inne błędy to także brak ciągłości numeracji na mapie. Inny poważny błąd to oznaczenie bohaterskich pochówków (główna aleja): na mapie są oznaczone jako pozycje 25-28, natomiast spis określa te pochówki bez numeru 25. Rodzi to pytanie o ich ilość. Zachowano oryginalną pisownię nazwisk, szarży, itp. Na różowo zaznaczono różnice pomiędzy listami – w przypadku poz. 173 i 180 są to informacje, których nie ma w przypadku mapy i spisu, 181-183 to prawdopodobna pomyłka w randze wojskowej (powinno być GW efreitor). Inne błędy już omówiono. W tabeli na szaro zaznaczono pochówki bohaterskie.

Źródła, które wykorzystano do sporządzenia sumarycznej tabeli:
MAPA – Wojewódzkie Biuro Projektów w Zielonej Górze, 22.09.1969
KSIĘGA – Księga pochowanych Żołnierzy Radzieckich ma Cmentarzu Wojennym w Kostrzyniu n/O
SPIS – spis z Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą

LP
 
Nazwisko, imię,
imię ojca 
Dokumentacja
Urzędu Miasta
stopień
wojskowy
 
rok
ur.
 
data
śmierci
 
Nr
Mg
 

1.

O.P. Jakowlewicz

О.Р.ЯКОВЛЕВИЧ

GW major

1912

12.02.1945

1a

2.

A.S. Kormiliczin

А.С.КОРМИЛИЦИН

GW leitant

1919

12.03.1945

1

3.

P.P. Jasnskii

П.П.ЯСИНСКИЙ

GW leitant

1911

27.03.1945

2

4.

A.I. Griszyn

А.И.ГРИШИН

krasnoarmiejec

1924

12.03.1945

3

5.

I.A. Niwitin

И.А.НИВИТИН

st. leitinant

1897

15.02.1945

4

6.

A.H. Wo

łkow

А.Х.ВОЛКОВ

st. sier

żant

1913

15.02.1945

5

7.

S.A. Pietrow

С.А.ПЕТРОВ

st. sier

żant

1914

10.02.1945

6

8.

N.I. Uko

łow

Н.И.УКОЛОВ

krasnoarmiejec

1916

25.09.1945

7

9.

P. Char

łamow

П. ХАРЛАМОВ

krasnoarmiejec

1925

09.03.1945

8

10.

S. Piwowarski

С.ПИВОВАРСКИЙ

krasnoarmiejec

1923

09.03.1945

9

11.

I.R. Szkurenko

И.К.ШКУРЕНКО

krasnoarmieniec

1919

21.03.1945

10

12.

I.G. Ko

łubinkow

И.Г.КОЛУБИНКОВ

krasnoarmieniec

1913

13.03.1945

11

13.

I.K. Krawiec

И.П.КРАВЕЦ

krasnoarmieniec

1900

28.03.1945

12

14.

N.S. Uszkuriew

Н.С.УШКУРИЕВ

efreitor

1924

09.03.1945

13

15.

P.W. Nikicin

П.В.НИКИЦИН

m

ł. leitinant

1919

15.04.1945

14

16.

W.N. W

łasow

В.Н.ВЛАСОВ

efreitor

1902

07.03.1945

15

17.

D.M. Czul

Д.М.ЧУЛЬ

krasnoarmieniec

1919

17.04.1945

16

18.

I.W. Strokow

И.В.СТРОКОВ

krasnoarmieniec

1917

10.03.1945

17

19.

I.T. Szitow

И.Т.ШИТОВ

GW efreitor

1919

08.03.1945

18

20.

Zacharow

ЗАХАРОВ

GW efreitor

1915

20.03.1945

19

21.

S.G. Konowa

łow

С.Г.КОНОВАЛОВ

krasnoarmieniec

1926

13.04.1945

20

22.

N. Sur

żenko

Н. СУРЖЕНКО

krasnoarmieniec

1923

10.02.1945

21

23.

N.T. Kamienskii

Н.Т.КАМЕНСКИЙ

krasnoarmieniec

1925

05.03.1945

22

24.

A.N. Koroba

А.Н.КОРОБА

krasnoarmieniec

1926

13.03.1945

23

25.

P.A. Fadiiew

П.А.ФАЛЕЕВ

krasnoarmieniec

1897

19.02.1945

24

26.

P.I. Fadiiew

П.И.ФАДЕЕВ

bohater ZSRR

kapitan

1919

20.04.1945

25

27.

G.E. Szumakow

Г.Е.ШУМАКОВ

bohater ZSRR

st. leitinant

1919

20.04.1945

26

28.

G.F. Gorbunow

Г.Ф.ГОРБУНОВ

bohater ZSRR

st. sier

żant

1891

20.04.1945

27

29.

A. Gmarow

А. ГМАРОВ

krasnoarmieniec

1914

16.04.1945

28

30.

W.G. Kotow

В.Г.КОТОВ

krasnoarmieniec

1919

05.02.1945

29

31.

I.W. Or

łow

И.В.ОРЛОВ

krasnoarmieniec

1918

16.04.1945

30

32.

T.I. O

łchowski

Т.И.ОЛХОВСКИЙ

m

ł. leitienant

1923

22.06.1945

31

33.

A.A. Niko

łaiew

А.А.НИКОЛАЕВ

kapitan

1923

08.03.1945

32

34.

N. Gmarow

Н.ГМАРОВ

st. leitienant

1914

16.04.1945

33

35.

I.A. Timofieiew

И.А.ТИМОФЕЕВ

krasnoarmieniec

1908

14.03.1945

34

36.

W.G. Gonijaiew

В.Г.ГОНИЯЕВ

st. leitienant

1915

15.04.1945

35

37.

M.A. Winogradow

М.А.ВИНОГРАДОВ

sier

żant

1921

13.02.1945

36

38.

F.I. Zuiew

Ф.И.ЗУЕВ

starszina

1911

20.04.1945

37

39.

N.H. Dieniesjuk

Н.Х.ДЕНЕСЮК

krasnoarmieniec

1922

20.03.1945

38

40.

S.T. Woris

С.Т.ВОРИС

sier

żant

1926

16.04.1945

39

41.

R.M. Franko

Р.М.ФРАНКО

GW st. sier

żant

1920

22.03.1945

40

42.

Ahriem

АХРЕМ

krasnoarmieniec

1919

05.03.1945

41

43.

Z.A. Dulko

З.А.ДУЛЬКО

krasnoarmieniec

1919

07.03.1945

42

44.

N.I. Glebow

Н.И.ГЛЕБОВ

krasnoarmieniec

1923

20.03.1945

43

45.

N.N. Zbitniew

Н.Н.ЗВИТНЕВ

m

ł. leitienant

1918

16.04.1945

44

46.

A.N. Kowal

А.Н.КОВАЛЬ

krasnoarmieniec

1919

27.02.1945

45

47.

K.A. Czi

żow

К.А.ЧИЖОВ

krasnoarmieniec

1908

25.09.1945

46

48.

F.P. Morozow

Ф.П.МОРОЗОВ

krasnoarmieniec

1895

18.04.1945

47

49.

I.Z. Skar

żononii

И.З.СКАРЖОНОНИЙ

krasnoarmieniec

1911

15.04.1945

48

50.

P.I. Pogin

П.И.ПОГИН

krasnoarmieniec

1910

12.03.1945

49

51.

N.I. Safonow

Н.И.САФОНОВ

krasnoarmieniec

1924

15.04.1945

50

52.

J.I. Pachamowicz

ПАХОМОВИЧ И.

Radawoi

1914

23.04.1945

50a

53.

N.W. Szwedow

ШВЕДОВ Н.В.

GW pu

łkownik

   

I

54.

N.I. Podlinnyi

ПОДЛИННЫЙ Н.И

GW

podpo

łkownik

   

I

55.

Kuzniszczew

КУЗНИЩЕВ

GW podpo

łkownik

   

I

56.

A.M. Woinkow

ВОИНКОВ А.М.

GW podpo

łkownik

   

I

57.

W.N. Trachterinc

ТРАХТЕРИНЦ В.Н.

GW major

   

I

58.

L.C. Azmuka

АЗМУКА Л.Ц.

GW major

   

I

59.

D.A. Ternowenko

ТЕРНОВЕНКО Д.А.

GW major

   

I

60.

W.D. Budygin

БУДЫГИН В.Д.

GW major

   

II

61.

P.N. Antipin

АНТИПИН П.Н.

GW major

   

II

62.

W.F. Zwiagincew

ЗВЯГИНЦЕВ В.Ф.

GW major

   

II

63.

L.T. Barbat

БАРБАТ Л.Т.

GW major

   

II

64.

I.K. Slipczenko

СЛИПЧЕНКО И.К.

GW major

   

II

65.

W.E. Kurakin

КУРАКИН В.Е.

GW major

   

II

66.

Koni

łow

КОНИЛОВ

GW major

   

II

67.

D.N. Aleskerow

АЛЕСКЕРОВ А.Н.

GW major

   

III

68.

Kucepin

КУЦЕПИН

major

   

III

69.

M.N. Glebo

ГЛЕВОВ М.Н.

major

   

III

70.

A.A. Michaijok

МИХАЙЛЮК А.А.

major

   

III

71.

A.N. Szteinberg

ШТЕЙНБЕРГ А.Н.

major

   

III

72.

N.W. Prudkoi

ПРУДКОЙ Н.В.

major

   

III

73.

W.F. Linkin

ЛИНКИН В.Ф.

major

   

III

74.

W.S. Czernyszow

ЧЕРНЫШОВ В.С.

major

   

IV

75.

G.S. Niko

łaiew

НИКОЛАЕВ Г.С.

GW kapitan

   

IV

76.

P.I. Korolew

КОРОЛЕВ П.И.

GW kapitan

   

IV

77.

I.M. Pedaiew

ПЕДАЕВ И.М.

GW kapitan

   

IV

78.

P.D. Nowiczenko

НОВИЧЕНКО П.Д.

GW kapitan

   

IV

79.

I.W. Esin

ЕСИН И.В.

GW kapitan

   

IV

80.

P.P. Owdjok

ОВДЮК П.П.

GW kapitan

   

IV

81.

N.W. Jakuszkin

ЯКУШКИН Н.В.

GW kapitan

   

V

82.

W.M. Worotinskij

ВОРОТИНСКИЙ В.М.

GW kapitan

   

V

83.

I.M. Krewonjok

КРЕВОНЮК И.М.

GW kapitan

   

V

84.

P.M. Bukow

ВУКОВ П.М.

GW kapitan

   

V

85.

K.K. Uchlinow

УХЛИНОВ К.К.

GW kapitan

   

V

86.

D.M. Pronin

ПРОНИН Д.М.

GW kapitan

   

V

87.

N.E. Aleksieiew

АЛЕКСЕЕВ Н.Е.

GW kapitan

   

V

88.

K.P. Czernyszow

ЧЕРНЫШОВ К.П.

GW kapitan

   

VI

89.

I.E. Szarygin

ШАРЫГИН И.Е.

GW kapitan

   

VI

90.

A.M. Meziew

МЕЗИЕВ А.М.

GW kapitan

   

VI

91.

I.I. Runow

РУНОВ И.И.

GW kapitan

   

VI

92.

N.M. Aminiew

АМИНЬЕВ Н.М.

GW kapitan

   

VI

93.

I.IA. Rubuun

РУБЧУН И.Я.

GW kapitan

   

VI

94.

L.K. Chomin

ХОМИН Л.К.

GW kapitan

   

VI

95.

W.I. Bedycha

БЕДЫХА В.И.

GW kapitan

   

VII

96.

S. Afaniew

АФАНЕВ С.

GW kapitan

   

VII

97.

F.I. Surgutow

СУРГУТОВ Ф.И.

GW kapitan

   

VII

98.

W.A. Adlechin

АЛЕХИН В.А.

kapitan

   

VII

99.

I.I. Polipczuk

ПОЛИПЧУК И.И.

kapitan

   

VII

100.

M.G. Nazare

ńko

НАЗАРЕНКО М.Г.

kapitan

   

VII

101.

E. Uliano

УЛЬЯНОВ Е.

kapitan

   

VII

102.

N.S. Med

żitow

МЕДЖИТОВ Н.С.

kapitan

   

VIII

103.

S.A. Nazarjan

НАЗАРЬЯН С.А.

kapitan

   

VIII

104.

A.S. Kostjan

КОСТЬЯН А.С.

in

ż. kapitan

   

VIII

105.

M.N. Kaptin

ЛАПТИН М.Н.

major

   

VIII

106.

A.J. Miroszin

МИРОШИН А.И.

GW kapitan

   

VIII

107.

A.A. Nekljodow

НЕКЛЮДОВ А.А.

kapitan

   

VIII

108.

M.A. Maksimow

МАКСИМОВ М.А.

GW st. loitinant

   

VIII

109.

A.G. Czepurka

ЧЕПУРКА А.Г.

st. loitinant

   

IX

110.

M.A. Maksimow

МАКСИМОВ М.А.

GW st. loitinant

   

IX

111.

A.G. Paszkow

ПАШКОВ А.Г.

GW loitinant

   

IX

112.

I.P. Kuznicow

КУЗНИЦОВ И.П.

GW m

ł. loitinant

   

IX

LP

Nazwisko, imi

ę,

imi

ę ojca

Dokumentacja

Urz

ędu Miasta

stopie

ń

wojskowy

rok

ur.

data

śmierci

Nr

mg

113.

I.F. Kormazin

КОРМАЗИН И.Ф.

GW m

ł. loitinant

   

IX

114.

A.S. Kormilicin

КОРМИЛИЦИН А.С.

GW m

ł. loitinant

   

IX

115.

A.A.

Żirnow

ЖИРНОВ А.А.

st. tech. stroitiel

   

IX

116.

I.I. Stadnikow

СТАДНИКОВ И.И.

GW starszina

   

X

117.

Z.F. Dobrszew

ДОБРШЕВ З.Ф.

GW starszina

   

X

118.

W.N. Jorczenko

ЮРЧЕНКО В.Н.

GW starszina

   

X

119.

W.A. Go

łoborodkow

ГОЛОБОРОДКОВ В.А.

GW starszina

   

X

120.

A.A.

Łogaczew

ЛОГАЧЕВ А.А.

GW starszina

   

X

121.

A.F. Bo

łgar

БОЛГАР А.Ф.

GW starszina

   

X

122.

A.A. Dogaczew

ДОГАЧЕВ А.А.

GW starszina

   

X

123.

M.E. Dobatow

ДОБАТОВ М.Е.

GW starszina

   

X

124.

L.A. S

łabodenjok

СЛАБОДЕНЮК П.А.

starszina

   

X

125.

P.N. Safo

łonow

САФОЛОНОВ П.Н.

starszina

   

X

126.

N.S. Or

łow

ОРЛОВ Н.С.

GW st. sier

żant

   

XI

127.

W.M. Wobornowa

ВОБОРНОВА В.М.

GW st. sier

żant

   

XI

128.

P.E. Gerabimienko

ГЕРОСИМЕНКО П.Е.

GW st. sier

żant

   

XI

129.

M. Po

łżabe

РОЛЖАБЕ М.

st. sier

żant

   

XI

130.

I.N. B

łogodar

БЛАГОДАРЬ И.Н.

st. sier

żant

   

XI

131.

A.K. Wo

łkow

ВОЛКОВ А.К.

st. sier

żant

   

XI

132.

S.A. Petrow

ПЕТРОВ С.А.

st. sier

żant

   

XI

133.

W.G. Fotofesw

ФОТОФЕЕВ Б.Г.

st. sier

żant

   

XI

134.

M. Chamkudjanow

ХАМКУДЬЯНОВ М.

st. sier

żant

   

XI

135.

F.F. Ponusewicz

ПОНУСЕВИЧ Ф.Ф.

st. sier

żant

   

XI

136.

M.T. Puczkow

ПУЧКОВ М.Т.

st. sier

żant

   

XII

137.

I.N. Dani

łow

ДАНИЛОВ И.Н.

st. sier

żant

   

XII

138.

P.L. Biniewski

БИНЕВСКИЙ П.Л.

sier

żant

   

XII

139.

F.M. Szkuropad

ШКУРОПАД Ф.М.

sier

żant

   

XII

140.

R.R. Todoman

ТОДОМАН Р.Р.

sier

żant

   

XII

141.

A. Rachmanow

РОХМАНОВ А.

sier

żant

   

XII

142.

I.I. Biespa

łow

БЕСПАЛОВ И.И.

sier

żant

   

XII

143.

W.T. Buryczenko

ВУРЫЧЕНКО В.Т.

sier

żant

   

XII

144.

A.T. Tiew

ТИЕВ А.Т.

sier

żant

   

XII

145.

W.I. Stiepanow

СТЕПАНОВ В.И.

sier

żant

   

XII

146.

S. Ja. Kupreiew

КУПРЕЕВ С.Я.

GW sier

żant

   

XIII

147.

S.S. Kakorin

КАКОРИН С.С.

GW sier

żant

   

XIII

148.

K.Ch. Morozow

МОРОЗОВ К.Х.

GW sier

żant

   

XIII

149.

G.W. Zareckin

ЗАРЕЦКИЙ Г.В.

GW sier

żant

   

XIII

150.

I.P. Digol

ДИГОЛЬ И.Ф.

GW sier

żant

   

XIII

151.

K.G. Morozow

МОРОЗОВ К.Г.

GW sier

żant

   

XIII

152.

I.I. Adamienko

АДАМЕНКО И.И.

GW sier

żant

   

XIII

153.

F.W. Latuszy

ński

ЛАТУШИНСКИЙ Ф.В.

GW sier

żant

   

XIII

154.

A.P.

Żukow

ЖУКОВ А.П.

GW sier

żant

   

XIII

155.

N.D. Safronow

САФРОНОВ Н.Д.

GW sier

żant

   

XIII

156.

I.A. Jodenicz

ЮДЕНИЧ И.А.

GW sier

żant

   

XIV

157.

N.E. Brudetekii

БРУДЕТЕКИЙ Н.Е.

GW sier

żant

   

XIV

158.

P.A. Chotczenko

ХОТЧЕНКО П.А.

GW sier

żant

   

XIV

159.

W.I. Szerbakan

ШЕРБАКАН В.Н.

GW sier

żant

   

XIV

160.

M.P. Szewczuk

ШЕВЧУК М.П.

GW sier

żant

   

XIV

161.

I.F. Nekljodow

НЕКЛЮДОВ И.Ф.

GW sier

żant

   

XIV

162.

I.F. Bewulin

БЕВУЛИН И.Ф.

GW sier

żant

   

XIV

163.

P.G.Kulczyckii

КУЛЬЧИЦИЙ П.Г.

GW sier

żant

   

XIV

164.

K. Turaiew

ТУРАЕВ К.

GW sier

żant

   

XIV

165.

P.A. Pisariew

ПИСАРЕВ П.А.

GW sier

żant

   

XIV

166.

G.I. Elkin

ЕЛКИН Г.И.

GW sier

żant

   

XV

167.

A.S. Czerwjakow

ЧЕРВЯКОВ А.С.

GW sier

żant

   

XV

168.

I.I. Zubanow

ЗУБАНОВ И.И.

GW sier

żant

   

XV

169.

T.I. Olchwskii

ОЛЬХОВСКИЙ Т.И.

GW sier

żant

   

XV

170.

W.G. Kotow

КОТОВ В.Г.

GW sier

żant

   

XV

171.

G.W. Zareckii

ЗАРЕЦКИЙ Г.В.

GW sier

żant

   

XV

172.

P.N. Kaplinskii

КАПЛИНСКИЙ П.Н.

GW sier

żant

   

XV

173.

P. Soko

łow

СОКОЛОВ П.

GW sier

żant

1921

15.05.1945

XV

174.

M.A. Winogradow

ВИНОГРАДОВ М.А.

st. sier

żant

   

XV

175.

I.T. Szitow

ШИТОВ И.Т.

st. sier

żant

   

XV

176.

A.N. Skwarcow

СКВОРЦОВ А.Н.

GW m

ł. sierżant

   

XVI

177.

W.Z. Okruszka

ОКРУШКА В.З.

GW m

ł. sierżant

   

XVI

178.

W.G. Nowgorodciew

НОВГОРОДЦЕВ В.Г.

GW efreitor

   

XVI

179.

W.I. Tilitin

ТИЛИТИН В.И.

GW efreitor

   

XVI

180.

M.F. Archipow

АРХИПОВ М.Ф.

efreitor

1901

26.03.1945

XVI

181.

S.K. Czernych

ЧЕРНЫХ С.К.

efreitor

   

XVI

182.

I.W. Czebotar

ЧЕБОТАРЬ И.В.

efreitor

   

XVI

183.

P. Char

łamow

ХАРЛАМОВ П.

efreitor

   

XVI

184.

W.N. W

łasow

ВЛАСОВ В.Н.

GW efreitor

   

XVI

185.

F.I. Diechnja

ДЕХНЯ Ф.И.

GW efreitor

   

XVI

186.

W.G. Bobrow

БОБРОВ В.Г.

GW rjadawoi

   

XVII

187.

T.T. Dienieuk

ДЕНЕУК Т.Т.

GW rjadawoi

   

XVII

188.

S.K. Mosszuk

МОСШУК С.К.

GW rjadawoi

   

XVII

189.

M.S. Tuchow

ТУХОВ М.С.

GW rjadawoi

   

XVII

190.

F.Ja. Bu

łgakow

БУЛГАКОВ Ф.Я.

GW rjadawoi

   

XVII

191.

A.S. Zacharowicz

ЗАХАРОВИЧ А.С.

GW rjadawoi

   

XVII

192.

S.I. Turczan

ТУРЧАН С.И.

GW rjadawoi

   

XVII

193.

A.F. Kostczin

КОСТЧИН А.Ф.

GW rjadawoi

   

XVII

194.

Szirotoczienko

ШИРОТОЧЕНКО

GW riadawoi

   

XVII

195.

A.I. Pritok

ПРИТОК А.И.

GW riadawoi

   

XVII

196.

N.T. Kamienskii

КАМЕНСКИЙ Н.Т.

GW riadawoi

   

XVIII

197.

I.A. Timofieiew

ТИМОФЕЕВ И.А.

GW riadawoi

   

XVIII

198.

U. Chaibulin

ХАЙБУЛИН У.

GW riadawoi

   

XVIII

199.

M.I. Naku

ła

НАКУЛА М.И.

GW riadawoi

   

XVIII

200.

M.M. Aksienow

АКСЕНОВ М.М.

GW riadawoi

   

XVIII

201.

I.I. Gribienkow

ГРИБЕНКОВ И.И.

GW riadawoi

   

XVIII

202.

A.S. Samukaiew

САМУКАЕВ А.С.

GW riadawoi

   

XVIII

203.

M.K. Kudienko

КУДЕНКО М.К.

GW riadawoi

   

XVIII

204.

M.A. Szpartko

ШПАРТКО М.А.

GW riadawoi

   

XVIII

205.

T. Buskaiew

БУСКАЕВ Т.

GW riadawoi

   

XVIII

206.

I.P. Trunjakow

ТРУНЯКОВ И.П.

GW riadawoi

   

XIX

207.

I.M. Rtednikinin

РЕДНИКИНИН И.М.

GW riadawoi

   

XIX

208.

A.L. Bur

łakow

БУРЛАКОВ А.П.

GW riadawoi

   

XIX

209.

T.P. Samobowskii

САМОБОВСКИЙ Т.П.

GW riadawoi

   

XIX

210.

I.M. Kisielew

КИСЕЛЕВ Н.М.

GW riadawoi

   

XIX

211.

I.P. Piendjok

ПЕНДЮК И.П.

GW riadawoi

   

XIX

212.

A.M. Griszkiewicz

ГРИШКЕВИЧ А.М.

GW riadawoi

   

XIX

213.

I.A. Panow

ПАНОВ И.А.

GW riadawoi

   

XIX

214.

M.I. Bu

łakin

БУЛАКИН М.И.

GW riadawoi

   

XIX

215.

M.I. Sa

łapaiew

САЛАПАЕВ М.И.

GW riadawoi

   

XIX

216.

Z.S. Rudowyj

РУДОВЫЙ З.С.

GW riadawoi

   

XX

217.

Czerniawskij

ЧЕРНЯВСКИЙ

GW riadawoi

   

XX

218.

F.T. Maidaczienko

МАЙДАЧЕНКО Ф.Г.

GW riadawoi

   

XX

219.

S.T. Liewanienko

ЛЕВАНЕНКО С.Т.

GW riadawoi

   

XX

220.

A.I. Iwanow

ИВАНОВ А.И.

GW riadawoi

   

XX

221.

Kawalienkow

КОВАЛЕНКОВ

GW riadawoi

   

XX

222.

T. Nadierow

НАДЕРОВ Т.

GW riadawoi

   

XX

223.

G.S. Konowa

łow

КОНОВАЛОВ Г.С.

GW riadawoi

   

XX

224.

N.H. Diemidienko

ДЕМИДЕНКО Н.Х.

GW riadawoi

   

XX

225.

N.M. Kordoba

КОРОБА Н.М.

GW riadawoi

   

XX

226.

D.F. Padszin

ПАДШИН Д.Ф.

GW riadawoi

   

XXI

227.

Ja.P. Zacharow

ЗАХАРОВ Я.П.

GW riadawoi

   

XXI

228.

M.P. Isupow

ИСУПОВ М.П.

GW riadawoi

   

XXI

229.

A.I. Korobow

КОРОБОВ А.И.

GW riadawoi

   

XXI

230.

D.W. Mielniczuk

МЕЛЬНИЧУК Д.В.

GW riadawoi

   

XXI

231.

W.E. Kowalenko

КОВАЛЕНКО В.Е.

GW riadawoi

   

XXI

232.

A.A. Romanienko

РОМАНЕНКО А.А.

GW riadawoi

   

XXI

233.

M.A. Papkin

ПАПКИН М.А.

GW riadawoi

   

XXI

234.

S.W. Dardymow

ДАРДЫМОВ С.В.

GW riadawoi

   

XXI

235.

G.K. Kuplewanczuk

КУПЛЕВАНЧУК Г.К.

GW riadawoi

   

XXI

236.

A.P. Borisow

БОРИСОВ А.П.

GW riadawoi

   

XXII

237.

N.G. Groszienko

ГРОШЕНКО Н.Г.

GW riadawoi

   

XXII

238.

D.A. Goroszko

ГОРОШКО Д.А.

GW riadawoi

   

XXII

239.

M.T. Krasikow

КРАСИКОВ М.Т.

GW riadawoi

   

XXII

240.

A.W. Kiertimie

КЕРТИМЕ А.В.

GW riadawoi

   

XXII

241.

I.W. Korszunow

КОРШУНОВ И.В.

GW riadawoi

   

XXII

242.

M.S. Moroz

МОРОЗ М.С.

GW riadawoi

   

XXII

243.

I.B. Kowalew

КОВАЛЕВ И.Б.

GW riadawoi

   

XXII

244.

I.I. Szmow

ШМОВ И.И.

GW riadawoi

   

XXII

245.

I.I. Ewanin

ЕВАНИН И.И.

GW riadawoi

   

XXII

246.

N.I. Siergu

łan

СЕРГУЛАН Н.И.

GW riadawoi

   

XXIII

247.

T.I. Bochtain

БАХТИН Т.И.

GW riadawoi

   

XXIII

248.

I.B. Zaicew

ЗАЙЦЕВ И.Е.

GW riadawoi

   

XXIII

249.

W.N. Czubaiew

ЧУБАЕВ В.Н.

GW riadawoi

   

XXIII

250.

I.L. Fiedotow

ФЕДОТОВ И.Л.

GW riadawoi

   

XXIII

251.

I.P. Bliznjok

БЛИЗНЮК И.П.

GW riadawoi

   

XXIII

252.

A.W. Owsjannikow

ОВСЯННИКОВ А.В.

GW riadawoi

   

XXIII

253.

Ch. Usmanow

УСМАНОВ Х.

GW riadawoi

   

XXIII

254.

T.B. Go

łownja

ГОЛОВНЯ Т.Б.

GW riadawoi

   

XXIII

255.

F. Usmanow

УСМАНОВ Ф.

GW riadawoi

   

XXIII

256.

Pid

łowskii

ПИДЛОВСКИЙ

GW riadawoi

   

XIV

257.

A.F. Sziencz

ШЕНЧ А.Ф.

GW riadawoi

   

XIV

258.

P.A. Gurow

ГУРОВ П.А.

GW riadawoi

   

XIV

259.

I.M. Stapienko

СТАРЕНКО Н.М.

GW riadawoi

   

XIV

260.

S.I. Dawnysz

ДАВНЫШ С.И.

GW riadawoi

   

XIV

261.

M.W. Samoi

łow

САМОЙЛОВ М.В.

GW riadawoi

   

XIV

262.

I.F. Po

łtawcew

ПОЛТАВЦЕВ И.Ф.

GW riadawoi

   

XIV

263.

L.P. Stambickii

СТАМБИЦКИЙ Л.П.

GW riadawoi

   

XIV

264.

G.I. Kuliebjakin

КУЛЕБЯКИН Г.И.

GW riadawoi

   

XIV

265.

W.I. Gomo

łko

ГОМОЛКО В.И.

GW riadawoi

   

XIV

266.

S.G. Wendigonfkij

 

szeregowy

1916

1945

XXV

267.

P.J. Szczerbak

 

szeregowy

1916

27.03.1945

XXVI

268.

K.J. Najdienko

 

szeregowy

1917

14.04.1945

XXVII

biuro

Co? Gdzie? Kiedy?

  rap latino
od 6 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
 
rap pary
od 8 stycznia, 20:15-21:15
Hala ul. Niepodległości 11 - stadion
   
voovoo
15 marca godz. 19:00
KCK Kręgielnia
wycieczka
29 marca, godz. 20:00 
Park Narodowy "Ujście Warty"
 
zegarki-edwa

AKTUALNE NUMERY

sk9
Samorządny Kostrzyn
Nr 12/2019 - GRUDZIEŃ 2019
 
pl9b
Przekrój Lokalny
Nr 12(82)/2019 - GRUDZIEŃ 2019 
 
virtualnetia

INFORMACJE

plan

 
containers-377030 960 720
HARMONOGRAM
WYWOZU ŚMIECI
 
rozklad
ROZKŁAD JAZDY:
komunikacja miejska
od stycznia 2020 r.
meble

WIDEO czyli bez komentarza....

tvp3 60
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część I
 
lata60-2
Kostrzyn w latach '60 XX wieku
(TVP Gorzów Wlkp) - część II
 
Kresowianie-Lubuszanie
film dokumentalny
 
Trudne początki.
Młodość na ziemiach zachodnich 1945-1956

[WIĘCEJ WIDEO]

  Adres redakcji:
Nasz Kostrzyn
Os. Słowiańskie 21/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Bartłomiej Suski
redaktor naczelny

redakcja@naszkostrzyn.pl
tel. 602 663 913
   

znajdziesz nas w gazecie

logo